All glories to Sri Guru and Sri Gauranga

Sri Radhastami Festival
at
Sri Chaitanya Saraswat Ashram, Sripat Hapaniya

04 September 2003

Page 1 of 2

Sripad Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj leads the programme...
...energetically preaching along with...

...Sripad Bhakti Prasun Aranya Maharaj...
...and Sripad Bhakti Nirmalananda Bon Maharaj.


Sri Sri Guru Gauranga Radha Gopinathjiu, installed at the place of appearance of Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

Tarapada Prabhu, serving in Hapaniya,...
...and Hrishikesh Prabhu, the pujari.
Page 1 of 2

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com